Door de onbeschikbaarheid van de locatie zal het West-Vlaams snelschaak worden verplaatst naar begin juli. Er wordt waarschijnlijk in open lucht gespeeld en een exacte datum wordt op een later tijdstip aangekondigd....

KOSK-lokaal, Sportcentrum Oostende
Aanvang om 16.00 uur

Beperkt tot 40 deelnemers
Vooraf inschrijven noodzakelijk

Word de eerste nieuwe kampioen van 2022 !!!

In juli 2022 organiseert de KOSK het West-Vlaams ligasnelschaakkampioenschap 2022.

Er wordt in één open toernooi gespeeld. Er zijn 11 ronden. Het tempo is drie minuten + 2 seconden increment per zet en per speler.
Er worden prijzen uitgereikt in drie categorieën: + 1900; + 1600 en -1600.
De toegepaste Elo-rating is, voor zover ze al beschikbaar is, die van juni 2022. In het andere geval geldt de rating op het moment van de inschrijving.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 40. First come, first serve. Om deel te nemen moet je lid zijn van de West-Vlaamse Schaakliga.
Inschrijven kan tot 30 juni 2022, voor zover er nog vrije plaatsen zijn.
Tot 25 december 2021 worden er tien plaatsen gereserveerd voor spelers in de groepen +1600 en -1600 op basis van de op dat moment geldende Elo-rating. Dit ten einde voldoende spelers uit alle sterktegroepen de kans te geven om mee te doen.
Vanaf 26 december 2021 worden de eventueel niet ingenomen plaatsen dan voor alle reeksen vrijgegeven in inschrijvingsvolgorde.
Inschrijven gebeurt door storting van 10 euro op het rekeningnummer BE51 3800 0795 3162
van de Kosk met de vermelding van je naam + stamnr. + op dat moment geldende Elo + blitz.
Inschrijvingsgelden worden bij eventuele niet-deelname niet terugbetaald, maar kunnen wel naar een andere speler uit dezelfde club getransfereerd worden.

 

Speelschema        
Ronde 1: 16.00 uur   Ronde 2: 16.15   Ronde 3: 16.30
Ronde 4: 16.55   Ronde 5: 17.10   Ronde 6: 17.25
Ronde 7: 17.50   Ronde 8: 18.05   Ronde 9: 18.20
Ronde 10: 18.45   Ronde 11: 19.00    

Prijsuitdeling 19.30 uur
Aansluitend is er voor alle deelnemers een nieuwjaarsreceptie met een glaasje cava en een licht hapje. Dit is in de inschrijvingsprijs van 10 euro inbegrepen.

De prijzenpot

De hieronder vermelde prijzenpot is gebaseerd enerzijds op een totaal van 40 deelnemers en anderzijds op een totaal van minimaal 10 spelers per sterktegroep.
Eventuele aanpassingen worden voor de start van het ligasnelschaakkampioenschap in het KOSK-lokaal meegedeeld en geafficheerd.

 

  Reeks + 1900 Reeks + 1600 Reeks -1600
1 € 120,00 € 80,00 € 60,00
2 € 80,00 € 60,00 € 40,00
3 € 60,00 € 40,00 € 20,00
4 € 40,00 € 20,00 € 10,00
5 € 20,00    
Totaal € 320,00 € 200,00 € 130,00

 

Verder is er nog een speciale prijs voor de beste vrouwelijke deelneemster en voor de beste jongere (-18 jaar) van telkens 25 euro
Dit brengt de totale prijzenpot op 700 euro.

De prijzen worden niet gedeeld, maar volgens het gehanteerde scheidingssysteem toegekend. Dit scheidingssysteem wordt voor da aanvang meegedeeld.
Prijzen zijn, met uitzondering van de speciale prijzen, niet-cumuleerbaar. Een hogere prijs is prioritair ten opzichte van een lagere.
Prijzen zijn evenmin overdraagbaar naar een volgende speler in de desbetreffende rangschikking.
Er is een trofee voorzien voor de West-Vlaamse ligasnelschaakkampioen.

De lijst van de deelnemers is vanaf mid-november raadpleegbaar op www.kosk.be.
De lijst wordt vanaf dan wekelijks aangevuld en een eventuele inschrijvingsstop wegens volzet wordt eveneens via de website meegedeeld. Stortingen gedaan na de inschrijvingsstop worden vanzelfsprekend geretourneerd.

Het Kosk-bestuur

 

Fide regels en bijkomende regels voor het snelschaak-kampioenschap West-Vlaanderen.

Fide regels

1. Bij ‘snelschaak’ moeten alle zetten worden voltooid binnen een vastgestelde tijd van
tien minuten of minder per speler; of de toegekende tijd vermeerderd met zestigmaal
de toegevoegde tijd per zet in tien minuten of minder per speler.
Voor het ogenblik is dit 3 minuten vermeerderd met 2 seconden per zet.

2. Spelers behoeven hun zetten niet op te schrijven.

3. De wedstrijdregels zijn van toepassing als:
a. één arbiter toezicht heeft op maximaal drie partijen.
b. elke partij genoteerd wordt door de arbiter of zijn assistent en, zo mogelijk, met behulp van elektronische hulpmiddelen wordt vastgelegd.

4. Als artikel 3 niet van toepassing is:
a. Zodra beide spelers vanuit de begin opstelling 3 zetten hebben voltooid:
1) kan geen correctie worden toegepast op de instelling van de schaakklok, tenzij het niet corrigeren een negatief effect heeft op het wedstrijdschema.
2) kan er geen claim meer ingediend worden met betrekking tot een onjuiste beginopstelling of
een verkeerd geplaatst schaakbord.
In het geval van verkeerde plaatsing van de koning is rokeren niet toegestaan.
In het geval van verkeerde plaatsing van een toren is rokeren met deze toren niet toegestaan.
b. Een onreglementaire zet is voltooid zodra de speler zijn klok heeft ingedrukt.
Als de arbiter dit waarneemt moet hij de partij voor de overtredende speler verloren verklaren, vooropgesteld dat de tegenstander nog niet zijn volgende zet gedaan heeft.
Als de arbiter niet ingrijpt, mag de tegenstander winst claimen, vooropgesteld dat de tegenstander nog niet zijn volgende zet gedaan heeft.
Echter, de partij is remise als de stelling zodanig is dat de tegenstander de koning van de speler nooit mat kan zetten, door welke reeks van reglementaire zetten dan ook.
Als de tegenstander geen winst claimt en de arbiter niet ingrijpt, blijft de onreglementaire zet gehandhaafd en de partij wordt voortgezet.
Als de tegenstander een onreglementaire zet heeft beantwoord kan deze niet meer worden gecorrigeerd, tenzij de spelers dit besluiten zonder tussenkomst van de arbiter.
c. Om de winst na tijdsoverschrijding te claimen moet betrokkene de schaakklok stilzetten en de arbiter hiervan in kennis stellen. De claim wordt slechts toegewezen als de vlag van degene die claimde niet en die van zijn tegenstander wel is gevallen na het stilzetten van de schaakklok.Echter, de partij is remise als de stelling zodanig is dat de speler de koning van de tegenstander nooit mat kan zetten, door welke reeks van reglementaire zetten dan ook.
d. Als de arbiter waarneemt dat beide koningen schaak staan of dat er een pionop de verste rij van zijn uitgangspositie staat , dan moet de arbiter wachten tot de volgende zet is voltooid.
Daarna, als de onreglementaire stelling nog steeds op het bord staat moet hij de partij remise verklaren.

5. Het wedstrijdreglement moet omschrijven of artikel 3 of artikel 4 geldt voor de hele wedstrijd.

Bijkomende regels

6. Deelname aan het snelschaakkampioenschap is slechts mogelijk voor alle spelers die als hoofdkring aangesloten zijn bij een West-Vlaamse schaakclub.
Iedere speler aangesloten aan de Kon. Belgische schaakbond kan zich echter mits het betalen van het verschuldigde lidgeld (10 euro) lid maken van de liga West-Vlaanderen.
In dit geval kunnen zij als nog deelnemen aan het snelschaak-kampioenschap van de liga West-Vlaanderen.

7. Eindklassement:
1. Het aantal behaalde punten.
2. Als het om de eerste plaats gaat, dan wordt er (mits er naar het oordeel van de
organisatie voldoende tijd is) een beslissingspartij gespeeld. Het speeltempo is 3 minuten + 2 sec. per zet.
a) Als het om twee spelers gaat: De kleur voor de eerste beslissingspartij wordt door loting
vastgesteld. Bij eventuele volgende beslissingspartijen wordt de kleur steeds verwisseld.
Winnaar is degene die als eerste een partij wint.
b) Als het om meer dan twee spelers gaat:
Er wordt gespeeld volgens de Berger-tabellen, waarbij de betreffende spelers om het lotnummer loten. Is er na de meerkamp geen beslissing, dan geld artikel 7.3 voor het bepalen van de speler die op de eerste plaats eindigt.
c) Het onderling resultaat. Als niet alle betrokkenen elkaar ontmoet hebben, telt onderling resultaat alleen voor zover er een ordening in spelers te maken is, die niet beïnvloed kan worden door de ontbrekende uitslag(en).
3. Onderling resultaat (indien mogelijk, zie 7.2.c) Median Buchols (MB) - Kashdan (KD) - Sonneborn-Berger punten (SB) - Loting

8. Wedstrijdleider / Beroep.
De arbiter is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter plaatse mochten voordoen.
Beslissingen genomen door de arbiter zijn bindend.
Beroep is niet mogelijk.