1. Er worden 5 ronden gespeeld met dezelfde modaliteiten van grote broer de Nat. Interclub wat verplaatsing en scheidingspunten betreft. Dus eerst matchpunten, vervolgens bordpunten, dan sonneborn, kashdan, MB om te eindigen met de loting.

2. Een kring die zich voor de eerste keer inschrijft en met 2 ploegen deelneemt, schrijft één ploeg in voor de eerste reeks en één ploeg voor de 2de reeks. Twee ploegen kunnen mogelijks in één reeks spelen als in de vorige uitgave in de 2de reeks een ploeg als eerste eindigt (stijgt) of in de 1ste reeks als laatste eindigt (daalt).
Een ploeg die niet wenst te dalen of te stijgen, kan in zijn reeks blijven mits het akkoord van alle opponenten in die reeks. In dit geval vervallen voor die ploeg alle mogelijke prijzen die ze zouden kunnen winnen op het eind van dit toernooi.
Mocht die ploeg terug kampioen worden in zijn reeks en terug niet willen stijgen, spreekt het voor zich dat bovenstaande van toepassing blijft.

3. De gemiddelde elorating van een ploeg in de 2de reeks mag niet hoger liggen dan 1800 elo.

4. Iedere reeks bestaat indien mogelijk uit minimum 6 ploegen van 4 spelers. Enkel Belgische en tot Belg genaturaliseerde spelers (dus geen Fide Belgen) aangesloten bij een West-Vlaamse club, eventueel als 2de club kunnen deelnemen.

5. Iedere deelnemende kring zendt ten laatste op 8 oktober 2021, dit is één week voor de start van het toernooi het aantal ploegen die deelnemen + een lijst van alle deelnemers met hun stamnummer en elorating aan de toernooileider.

6. Een speler mag voor een andere club dan zijn hoofdclub uitkomen mits die speler aangesloten is bij een West-Vlaamse club en de deelnemende kring dit op zijn lijst attendeert (eerst het nummer van de club waarvoor hij speelt, vervolgens het nummer van zijn hoofdclub. Een club die spelers op stelt die niet tot de West-Vlaamse liga behoren kunnen zich in regel stellen door voor de betrokken speler het geldende lidgeld (voor het ogenblik 10 €) aan de liga West-Vlaanderen te betalen. Elke speler dient evenwel steeds de Belgische nationaliteit te hebben.

7. Wanneer een club een speler wil opstellen van een kring die eveneens deelneemt en waarvan die laatste zijn hoofdclub is moet de speler van zijn kring een bewijs hebben dat die voor de concurrerende club mag uitkomen.
Indien de speler in een andere reeks speelt dan waar zijn hoofdkring een ploeg heeft in opgesteld dan vervalt de toestemming en het bewijs die zijn hoofdkring moet geven aan de speler om deel te nemen.

8. Eenmaal het toernooi begonnen blijft die speler op de lijst van die club staan voor de ganse duur van het toernooi.

9. Forfaits en boeten. Gezien het de club is die zich inschrijft, is het ook de club die verantwoordelijk is voor de betaling van alle mogelijke boeten. Bij een niet aangekondigde forfait, t.t.z. een forfait die minder dan een anderhalf uur voor de start van de partijen wordt bekend gemaakt, wordt een boete aan de forfait gevende club aangerekend van 10 euro per speler. 50% van de boete gaat in dit geval naar de tegenstander van de forfait gevende club. De andere 50% gaat naar de liga. Bij een aangekondigde forfait wordt een boete aangerekend van 5 euro. Deze boete gaat integraal naar de liga West-Vlaanderen

10. Alle ronden worden gespeeld volgens de bovenaan vermelde en reeds verzonden kalender.

11. De speeldag kan steeds op aanvraag van de 'thuis spelende of bezoekende ploeg verlegd worden tot ten laatste één week vóór de volgende ronde mits akkoord van de tegenstrever en verwittiging van de toernooileider. De uitstellende ploeg zal zich in dit geval steeds moeten schikken naar de verlangens en de eisen van de ploeg tegen wie men heeft uitgesteld. De toernooileider kan in uitzonderlijke slechte weersomstandigheden (dit kan tot net voor de ontmoeting) op aanvraag van een kring de ontmoeting naar een latere datum uitstellen. In dit geval zal de toernooileider al het mogelijke doen om de kring waar tegen wordt uitgesteld zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van dit uitstel. Eveneens zal hij beide clubs, indien de betrokken clubs zelf geen overeenkomst bereiken, binnen de 5 dagen een nieuwe datum voorstellen.

12. Binnen de 48 uren nadat de partijen gespeeld zijn, moet door beide clubs aan de toernooileider () de uitslagen van de gespeelde ronde overgemaakt zijn. Op het resultaatbriefje moet vermeld worden de reeks, de naam van de kring, de namen van de spelers met hun respectievelijke stamnummers, en de uitslag per bord (zie punt 13).

13. Een ploegkapitein stelt zijn spelers op zoals hij wil, (Nederlands interclub systeem) m.a.w. de spelers mogen, maar hoeven niet volgens elorating te spelen. Bij de start van iedere ontmoeting wisselen beide ploegkapiteins de ploegformulieren uit met de naam, stamnummer, de plaats en de rangschikking (volgens de ploegkapitein) die de spelers in de ploeg innemen. Na de uitwisseling van de ploegformulieren mag geen enkele speler nog van plaats in de ploeg wisselen. Na iedere ronde wordt door de toernooileider een excel bestand naar de deelnemende clubs verzonden met de uitslagen en stand na iedere ronde.

14. De uitslagen zijn 3 voor winst – 2 voor gelijk spel – 1 voor verlies – 0 voor FF. Mocht er binnen een reeks een bye zijn dan krijgt die ploeg 2 punten (een halve matchpunt en 2 bordpunten)

15. Alle ronden starten om 20u00.

16. Tempo: 1 uur '30 + 30 sec per zet increment vanaf zet één per speler en dit voor de ganse duur van de partij .

17. Alle betwistingen die niet kunnen opgelost worden met de regels van de FIDE worden opgelost door volgende wedstrijdleiders tenzij de club van één of meer wedstrijdleiders betrokken partij is.  Edward Vertenten, Bart Meijfroidt, Willem Penninck.
Door hun deelname verklaren de clubs zich akkoord om bij een mogelijke betwisting zich neer te leggen bij de genomen beslissing van bovenstaande wedstrijdleiders.

18. Alle partijen worden ingezonden voor eloverwerking.

Prijzen: Reeks 1 en Reeks 2

Reeks winnaar: 140 euro
2de prijs: 80 euro
3de prijs: 60 euro
4de prijs: 40 euro